Överklaga beslut

Det finns två olika sätt att klaga på ett kommunalt beslut, förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Det kan vara ett beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en nämnd men också ett så kallat delegationsbeslut av en förtroendevald eller anställd i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan endast användas av den som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och prövningen omfattar alltså även lämpligheten. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas till den nämnd som fattade beslutet inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska ändras eller inte. Om beslutet inte ändras sänder staden överklagandet vidare till förvaltningsrätten (i vissa fall länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller).

Om ett beslut kan överklagas genom ett förvaltningsbesvär ska du få en upplysning hur man överklagar (överklagandehänvisning) om du får ett beslut som går dig emot.

Laglighetsprövning

Beslut som fattats med kommunallagen som grund och som inte kan överklagas som förvaltningsbesvär överklagas genom laglighetsprövning. Laglighetsprövning handlar om ett visst beslut tillkommit på fel sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagandet innebär en prövning om beslutets laglighet. Det är bara kommunmedlemmar som får överklaga.

Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt genom laglighetsprövning bara för att du tycker att det är ett felaktigt eller olämpligt. Kommunen måste ha begått något formellt fel för att beslutet skall upphävas. Domstolen kan inte sätta ett annat beslut i det felaktiga beslutets ställe utan bara upphäva kommunens beslut.

Beslutet överklagas hos förvaltningsrätten och kan upphävas om:

  • det begåtts något formellt fel i samband med beslutet
  • beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

En begäran om laglighetsprövning måste vara skriftlig. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad