Plan- och exploateringsutskott

Plan- och exploateringsutskottet ansvarar för ärenden som rör översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsfrågor, köp och försäljning av fastigheter samt samordning av övergripande miljöfrågor.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Uppdrag

Plan- och exploateringsutskottet ska på uppdrag från kommunstyrelsens bereda översiktliga fysiska planer, detaljplaner och ansvarar för planering inom bostadsförsörjning, energi, miljö och naturvård.

Plan- och exploateringsutskottet behandlar även frågor som rör köp och försäljning av fastigheter och arrenden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad