Nämnder

Nämnderna beslutar i ärenden som berör nämndens verksamhet. Förvaltningarna bereder och genomför besluten åt respektive nämnd.

I varje kommun måste det finnas ett kommunfullmäktige, samt minst fyra särskilda nämnder:

Utöver dessa nämnder får kommunen själv bilda vilka nämnder den vill.

Mölndals stad har tolv nämnder

Kommunstyrelsen är också en nämnd, som har fler befogenheter.

Val till nämnderna

Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd. Fördelningen av platserna i nämnderna speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Nämndernas uppgifter​

Varje nämnd ansvarar för ett specifikt verksamhetsområde samt ansvarar för att arbetet inom respektive område utförs enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut följs i organisationen.

Nämndsammanträden är inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.

Relaterad information

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad