Kommunens revisorer

Kommunens revisorer granskar och bedömer på kommun­full­mäktiges uppdrag hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Granskning varje år

All verksamhet granskas varje år. I granskningen prövar man:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

  • om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Resultaten av revisorernas arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder.

I slutet av verksamhetsåret lämnas en sammanfattande bedömning i revisionsberättelsen som överlämnas till kommunfullmäktige. I denna uttalar sig revisorerna i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.

Beslut i frågan om ansvarsfrihet fattas därefter av kommunfullmäktige.

Demokratisk kontroll

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.

Revisionens grunder

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Revisionens utgångspunkt

Revisorerna granskar och bedömer för varje nämnd, kommunstyrelsen och dess utskott om verksamheterna lever upp till fullmäktiges mål (effektivitet , kvalitet och ändamålsenlighet).

De granskar om verksamhetens resultat står i rimligt förhållande till tilldelade resurser (produktivitet), om räkenskaperna är rättvisande och om system för styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig (intern kontroll).

Lekmannarevisionens granskning

En redogörelse för granskningen av de kommunala bolagen, den så kallade lekmannarevisionen, lämnas årligen i en granskningsrapport till bolagsstämman i respektive bolag. Väsentliga delar av dessa rapporter ingår i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

  • Lekmannarevisorer i Gunnebo slott och trädgårdar AB
  • Lekmannarevisorer i Kvarnfallet Mölndal AB
  • Lekmannarevisorer i Mölndal energi AB
  • Lekmannarevisorer Mölndal energi nät AB
  • Lekmannarevisorer i Mölndala fastighets AB
  • Lekmannarevisorer i Mölndals parkerings AB
  • Lekmannarevisorer Mölndalsbostäder AB

Sakkunnigt revisionsbiträde

Mölndals stads förtroendevalda revisorer biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från EY.

Kontakt

Kommunrevisionen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
kommunrevisionen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad